Contactgegevens

Contactpersonen van de verschillende disciplines

Elementair (les)zwemmen

Judith Abcouwer, e-mail: leszwemmen@zvdezaan.nl

Waterpolo

Ingrid Mentink-Schoen, e-mail: waterpolo@zvdezaan.nl

Zwemmen

Michel Jasper, e-mail: voorzitter@zwemmen-zvdezaan.nl

Overige contactpersonen van ZV De Zaan

Voorzitter

René van Zijl, e-mail: voorzitter@zvdezaan.nl

Secretaris

Arjen Snijder, e-mail: secretaris@zvdezaan.nl

Penningmeester

Hanny Stam-Ultee, e-mail: penningmeester@zvdezaan.nl

Ledenadministratie

Harold Stevens, e-mail: ledenadministratie@zvdezaan.nl

Website

Mark Heinis, e-mail webmaster@zvdezaan.nl

Vertrouwenspersoon

Lex de Jong, e-mail: vertrouwenspersoon@zvdezaan.nl