Zwembad_Header_Small

Veilig sportklimaat

ZV De Zaan heeft naast het aanbieden van sport- en zwemlessen, ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. ZV De Zaan zal in dat kader een preventief beleid gaan voeren en hiermee de kans vergroten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Dit willen wij bereiken door onder andere het voeren van een duidelijk aanstellingsbeleid. Voor iedere vrijwilliger wordt iedere vijf jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.


Gedragsregels:

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels worden door ZV De Zaan onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder tref je de elf gedragsregels aan:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens zwemlessen, training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden of ondersteunen.


Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon van ZV De Zaan fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een vraag of probleem. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en kan je doorverwijzen naar geschikte hulp indien nodig. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het volgende e-mailadres.


Privacyverklaring:

Binnen de vereniging worden persoonsgegevens van onze leden geregistreerd en verwerkt. Dit is noodzakelijk om tot een juiste en volledige ledenadministratie te komen en onze activiteiten uit te kunnen voeren. In de privacyverklaring staat weergegeven hoe wij omgaan met de gegevens van onze leden.

Startpagina >> Informatie >>